JoomlaTemplates.me by BlueHost Reviews

Algemene Voorwaarden openITservice

Categorie: Info
Gepubliceerd: zaterdag 22 juli 2017
Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 20144541

1 Algemeen


1.1 Onder deze Verkoop en Leveringsvoorwaarden wordt verstaan:
opdrachtnemer: openITservice die deze voorwaarden hanteert en die lid is van FNV Zelfstandigen.
Opdrachtgever: De Contractuele wederpartij van de zelfstandig ondernemer.
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van openITservice, op alle overeenkomsten die openITservice sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.
1.3 o wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.
1.4 Deze voorwaarden mogen alleen gebruikt worden door leden van FNV Zelfstandigen.


2 Aanbieding en totstandkoming overeenkomst


2.1 Een overeenkomst komt tot stand doordat openITservice een schriftelijke bevestiging zendt van de order of opdracht van Opdrachtgever.
2.2 Alle aanbiedingen van openITservice zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen.
2.3 Als Opdrachtgever aan openITservice gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag openITservice uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.


3 Prijs


3.1 openITservice is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden (zoals BTW/ belastingen)
voordoen na het afsluiten der overeenkomst, dan wel na het verzenden van de aanbieding.
3.2 In de prijs zijn niet begrepen reis- en verblijfkosten, alsmede alle overige kosten en voorschotten.


4 Adviezen


Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van openITservice welke geen betrekking hebben op de verstrekte opdracht.


5 Intellectuele eigendom


5.1 openITservice behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “know-how”.
5.2 De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van openITservice noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, noch aan derden worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, noch door Opdrachtgever worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door openITservice verstrekt zijn.
5.3 Opdrachtgever vrijwaart openITservice voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

6 Betalingsvoorwaarden


6.1 Tenzij anders is overeengekomen geldt de volgende betalingsregeling: betaling binnen 14 dagen na (deel)factuurdatum.
6.2 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Opdrachtgever verplicht op verzoek van openITservice een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien Opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet raakt hij in verzuim. openITservice heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op Opdrachtgever te verhalen.
6.3 Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op openITservice te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij openITservice in staat van faillissement geraakt. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien:


a. een betalingstermijn is overschreden;
b. de Opdrachtgever failliet is, of in surseance is;
c. de Opdrachtgever als vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd;
d. de Opdrachtgever als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt.


6.4 Opdrachtgever is rente verschuldigd vanaf 30 dagen nadat de factuur is ontvangen. Indien de factuur al is gestuurd voordat de openITservice de dienst heeft geleverd, dan geldt een termijn van 30 dagen na de ontvangst van de dienst. Als de betaling niet binnen de overeengekomen termijn van 30 dagen heeft plaatsgevonden treedt de wettelijke rente in werking zonder dat een aanmaning/ingebrekestelling vereist is.
6.5 Rente bij zakelijke transacties:
De verschuldigde rente bij zakelijke transacties is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte van de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a en 120 lid 2 BW).
6.6 Rente bij transacties met consumenten:
De verschuldigde rente bij transacties met consumenten is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte van de wettelijke rente (artikel 6:119 en 120 lid 1 BW).
6.7 Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden is Opdrachtgever aan openITservice alle buitengerechtelijke incassokosten conform Voorwerk verschuldigd.
6.8 Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten de bovenstaande berekening overtreffen, zijn de werkelijk gemaakte kosten door Opdrachtgever verschuldigd.
6.9 Indien openITservice in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle proceskosten die hij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van Opdrachtgever.


7 Onuitvoerbaarheid van de opdracht


7.1 openITservice heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
7.2 Tekortkomingen van toeleveranciers, stakingen en werkonderbrekingen, weersinvloeden, diefstal of andere wijzen van verloren gaan van materialen zijn in ieder geval omstandigheden als in het vorige lid bedoeld.
7.3 Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.


8 Wijzigingen in de opdracht

8.1 Indien de omvang van de aan openITservice verstrekte opdracht na het sluiten van de betreffende overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is openITservice gerechtigd eventueel meerwerk bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
8.2 Van meerwerk is ook sprake indien de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.

9. Ontbinding

9.1 Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, uit de met openITservice gesloten overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatelenstelling van Opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is openITservice gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. openITservice is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen.
9.2 Een en ander laat onverlet de overige aan openITservice toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.
9.3 openITservice is het geval van een ontbinding als in het eerste lid genoemd nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade aan opdrachtgever.
9.4 Indien de Opdrachtgever ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door openITservice verhindert, heeft openITservice het recht de overeenkomst te ontbinden.
9.5 Omstandigheden, die een overmachtsituatie voor openITservice opleveren zijn in ieder geval: gedragingen, behoudens opzet of grove schuld, van personen, van wie openITservice bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan openITservice bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt.
9.6 Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt openITservice zijn recht op vergoeding van de door deze ontbinding geleden schade.

10 Reclames, klachten

10.1 Reclame dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen 7 dagen na aflevering ofwel- bij niet zichtbare gebreken binnen 7 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd.
10.2 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde zaak niet aan overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van 1 jaar na aflevering.


11 Aansprakelijkheid

11.1 openITservice is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan openITservice toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen openITservice verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen.
11. 2a Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.
11. 2b openITservice is niet aansprakelijk voor schade (welke dan ook) die door of tijdens de uitvoering van het werk of de montage van geleverde
zaken of installaties wordt toegebracht aan zaken, waaraan wordt gewerkt of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt.
11. 2c Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is openITservice nimmer aansprakelijk.
11. 2d De door openITservice te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door Opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door Opdrachtgever geleden schade.
11. 2e Indien de assuradeur van openITservice om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van openITservice te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal de aanneemsom.

12 Toepasselijk recht

Nederlands recht is van toepassing.

Bedrijfsgegevens

Categorie: Info
Gepubliceerd: dinsdag 20 juni 2017
Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

openITservice

Hyacintstraat 9

4587AV Kloosterzande

Nederland

Telefoon +31 (0)114 712174

Mobil. +31 (0)6 81913227

KVK  20144541

BTW Nr. NL002419449B77

Partners

Categorie: Info
Gepubliceerd: dinsdag 20 juni 2017
Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

 

Software op maat 

Voor software op maat heeft openITservice voor een partnerschap gekozen met openadvantage die gespecialiseerd zijn in het ontwikkelen van software op maat en open source aanpassingen. De oiprichter Hans Peter Willems is een gerenomeerde ontwikkelaar die reeds meer dan 30 jaar ervaring heeft. Openadvantage is gevestigd in zeeland. 

 

 

 logo openadvantage

 


 

Cloud hosting 

Voor de cloud hosting hebben wij gekozen voor het datacenter van 2tcloud in amsterdam. 2tcloud is een onderdeel van copaco welke een van de grootste leveranciers is in Nederland en Belgie voor ict branche. Op deze manier zijn wij verzekerd dat de service 99.8 up-time hebben en alle voordelen van een Nederlands datacenter. Door deze partner te kiezen zijn we zeker van de kwaliteit en continuteit van de service.

 2tcloud

 


 

 

 

 

Over ons

Categorie: Info
Gepubliceerd: dinsdag 20 juni 2017

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief

 

openITservice is opgericht in 2008 door Van der Mynsbrugge Peter. Dit door het ontstaan van een steeds grotere vraag naar professionele ondersteuning voor de automatisering van het midden- en kleinbedrijf. Vaak was dit iets wat een boekhouder, omgeschoold personeelslid of zoon van de baas verzorgde. Toen automatisering een steeds belangrijkere rol ging spelen voor de bedrijfsvoering, werd het ook voor steeds meer ondernemers duidelijk dat je het beheer hiervan aan professionals moet overlaten.

 

De eerste jaren leverde openITservice alleen diensten in de vorm van advies en implementatie van oplossingen. Ondernemers moesten zelf de benodigde hard- en software aanschaffen op basis van dit advies. Omdat er vaak alleen op prijs gekocht werd en het hen ontbrak aan professionele kennis van automatisering, werd vaak de verkeerde hardware aangeschaft. Daarom zijn wij dit zelf gaan doen. Het leveren van hard- en software is geen core business, maar een extra service naar de klanten.

Door de jaren heen hebben wij ons gespecialiseerd in linux en opsource oplossingen voor kleine en middelgrote bedrijven. Voornamelijk debian en ubuntu. Ook voor beveileging van het netwerk, voip, WiFi, Virtualisatie, privite cloud,

 

openmITservice probeert altijd te handelen als systeembeheerder in dienst van het bedrijf. De adviezen zijn dus merkonafhankelijk. Doordat wij dit doen voor heel veel bedrijven, blijven onze medewerkers allround en goed op de hoogte van alle mogelijkheden die de techniek op dat moment biedt

 

En daar ligt ook de kracht van openITservice. Het gaat om de oplossing, niet om de techniek erachter. Een klant koopt een netwerk, omdat hij een oplossing wil en efficiënter wil werken. De offertes van openITservice bestaan dan ook uit een uitleg van de problemen en de mogelijke oplossingen en alternatieven daaronder zekers de open source oplossingen waar wij ons in gespecialiseerd hebben met hun voor- en nadelen, zodat de ondernemer gefundeerd een beslissing kan nemen. Welke techniek daarvoor dan nodig is, is niet de zorg van de klant, maar die van openITservice en is ondergeschikt aan het doel.

 

Vaak zie je dat er alleen techniek wordt aangeschaft, maar dat de werkwijze en procedures onveranderd blijven. openITservice kijkt hoe het beter en efficiënter kan en vervolgens wordt dit geïmplementeerd, gebruikmakend van de laatste ontwikkelingen (mits die het doel dienen). En heel vaak blijkt hiervoor helemaal geen nieuwe investering in hardware nodig te zijn.

Bedrijfsgegevens

openITservice

Hyacintstraat 9

4587AV Kloosterzande

Nederland

Telefoon +31 (0)114 712174

Mobil. +31 (0)6 81913227

KVK  20144541

BTW Nr. NL002419449B77